اخبار فرودگاه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷

بازديد دکتر شرفي مدير کل دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي و هئيت همراه از پروژه هاي فرودگاه سمنان

بازديد دکتر شرفي مدير کل دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي و هئيت همراه از پروژه هاي فرودگاه سمنان
۱۰ خرداد ۱۳۹۷

ازديد استاندار،فرماندار و شهردار و برخي مسئولين دستگاههاي اجرايي از روند توسعه فرودگاه سمنان

بازديد استاندار،فرماندار و شهردار و برخي مسئولين دستگاههاي اجرايي از روند توسعه فرودگاه سمنان
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

ضريب حفاظتي و امنيتي پيرامون اراضي ضلع جنوبي فرودگاه سمنان انجام گرديد

ضريب حفاظتي و امنيتي پيرامون اراضي ضلع جنوبي فرودگاه سمنان انجام گرديد
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

تعويض تابلو برق اطاقک تاسيسات توزيع آب فرودگاه سمنان

تعويض تابلو برق اطاقک تاسيسات توزيع آب فرودگاه سمنان

شعار سال شعار سال

گزارش تصویری گزارش تصویری

نوروز نوروز

سامان شهراه سامان شهراه