ارتباط با مدیریت ارتباط با مدیریت

ارتباط با مديريت (فرودگاه سمنان)

نام و نام خانوادگی : مهندس  حسین شجاعی

تلفن تماس:33344231-023 و 33350051-023

پست الکترونیکی:semnanairport@gmail.com