نمایش محتوا نمایش محتوا

استان سمنان به علت همجواری با کویر مرکزی ایران و دامنه جنوبی البرز دارای تنوع آب وهوائی زیادی بوده به طوری که با کاهش ارتفاع از شمال به جنوب در سطح استان دما افزایش و بارش کاهش میابد. به طور کلی استان سمنان دارای دو دوره کاملا متفاوت و مجزای سرد و گرم است . در ماههای آذر،دی بهمن و اسفند دوره سرد نسبتا کوتاه میباشد. و دوره گرم را بقیه ماههای سال شامل میشود .