نمایش محتوا نمایش محتوا

فرودگاه سمنان در 10 کیلومتری جاده سمنان – مشهد ودر زمینی به مساحت 368 هکتار قرار گرفته است. فاصله فرودگاه سمنان از ورودی شرقی شهر سمنان حدود 6 کیاومتر و از مرکز شهر سمنان در فاصله تقریبی 8 کیلومتری واقع شده است. سابقه تاسیس این فرودگاه به سال 1355 برمیگردد که به صورت یک باند نیمه احداث شکل گرفت. تا سال 1375 که طی سفر ریاست جمهوری وقت ، به استان سمنان بهسازی و تطویل این فرودگاه مجددا انجام شد. فاصله زمانی ورودی بلوار فرودگاه تا ورودی شرقی شهرد سمنان ، حدود 10 دقیقه ور راه دسترسی شهر سمنان به فرودگاه ابتدا از طریق بزرگراه تهران – مشهد و سپس از طریق بلوار فرودگاه تامین میشود.