مراکز خرید مراکز خرید

1- مرکز خرید ققنوس-  میدان امام علی (ع)

2- مرکز خرید سعدی- میدان سعدی ، ابتدای بلوار هفدهم شهریور

3- مرکز خرید رفاه- میدان معلم

4- مرکز خرید بردیا- میدان ارگ

5-مرکز خرید اتکاء- میدان کوثر

6-بازار سمنان-خیبان امام

7-مجتمع تجاری اسکان-بلوار میرزا بزرگ شیرازی