نمایش محتوا نمایش محتوا

 این طرح در شش فصل کامل وجامع توسط مهندسین مشاور سامانه های راهبردی و زیر نظر دفتر استانداردهای فرودگاهی شرکت فرودگاهها تدوین شده است که برخی از موارد بررسی شده در آن به شرح زیر می باشد:

1- مطالعه و بررسی شرایط موجود شهر و فرودگاه سمنان

2- طرح تسهیلات و تجهیزات فرودگاه

3- ارائه برنامه زمان بندی از اولویتهای طرح و فازبندی پروژهای پیشنهادی

4- طراحی تسهیلات لازم برای عملکردهای ویژه در فرودگاهها مانند هواپیمای عمومی

5- تعیین و تامین منابع اعتباری لازم و برنامه ریزی مالی طرحهای اجرایی

6- طراحی ملزومات سیستمهای دسترسی داخلی و خارجی فرودگاه

7-ارایه طرحهای کاربردی زمینهای داخل و مجاور فرودگاه

8-بررسی و تعیین تاثیرات زیست محیطی ساخت و عملیات فرودگاه.

نکته: شایان ذکر است از میان طرح های پیشنهادی یک سناریو به عنوان سناریو برتر انتخاب شده است که پیش بینی اجرای آن در قالب سه فاز 5 ساله ، 10 ساله و 15 ساله برنامه ریزی شده است و کلیه پروژه های در حال اجرا بر اساس طرح جامع و با دیدگاه قابلیت توسعه در آینده می باشد.