اخبار فرودگاه
۱۰ شهريور ۱۳۹۷

اتمام عمليات آسفالت ريزي محوطه استاپ وي فرودگاه سمنان سمنان

اتمام عمليات آسفالت ريزي محوطه استاپ وي فرودگاه سمنان سمنان
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

افتتاح ترمينال جديد فرودگاه سمنان تا يک سال ديگر

مدير فرودگاه سمنان خبر داد:افتتاح ترمينال جديد فرودگاه سمنان تا يکسال ديگر
۲۷ مرداد ۱۳۹۷

بازديد وزير راه و شهرسازي از فرودگاه سمنان

بازديد وزير راه و شهرسازي از فرودگاه سمنان
۱۹ مرداد ۱۳۹۷

برنامه ريزي براي راه اندازي سايت هواشناسي در فرودگاه سمنان / افتتاح ترمينال جديد فرودگاه در سال آتي

برنامه ريزي براي راه اندازي سايت هواشناسي در فرودگاه سمنان / افتتاح ترمينال جديد فرودگاه در سال آتي

شعار سال شعار سال

سامان شهراه سامان شهراه

گزارش تصویری گزارش تصویری