اخبار فرودگاه
۲۳ دی ۱۳۹۷

افزايش طول باند فرودگاه سمنان/تکميل فرودگاه ادامه دارد

افزايش طول باند فرودگاه سمنان/تکميل فرودگاه ادامه دارد
۲۱ آذر ۱۳۹۷

راه اندازي سيستم روشنايي سطوح پروازي در فرودگاه سمنان

سيستم روشنايي سطوح پروازي در فرودگاه سمنان
۱۴ آذر ۱۳۹۷

تشکر و قدرداني از مهندس شجاعي و پرسنل فرودگاه سمنان

تشکر و قدرداني از مهندس شجاعي و پرسنل فرودگاه سمنان
۱۳ آذر ۱۳۹۷

رياست محترم جمهور وارد فرودگاه سمنان شد.

رياست محترم جمهور وارد فرودگاه سمنان شد.

شعار سال شعار سال

سامان شهراه سامان شهراه

گزارش تصویری گزارش تصویری