خبر خبر

بازديد نمايندگان اداره کل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از فرودگاه سمنان
بازديد نمايندگان اداره کل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از فرودگاه سمنان
بازديد نمايندگان اداره کل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از فرودگاه سمنان

در راستای انجام ممیزی و بررسی تخصصی نیازمندیها و ملزومات سطوح پروازی ، تجهیزات کمک ناوبری بصری، تجهیزات و شبکه های توزیع و انتقال برق نرمال و اضطراری ، پرسنل و نگهداری و تعمیرات و غیره ،رئیس اداره مهندسی برق و روشنائی باند و مسئول اداره مهندسی ماشین آلات به عنوان نمایندگان اداره کل تجهیزات و سامانه های فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوائی ایران در خصوص آماده سازی و بهره برداری سطوح پروازی از فرودگاه سمنان بازدید کردند. 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد