خبر خبر

نصب يک دستگاه چراغ بيکن در ساختمان برج مراقبت
به منظور افزايش پتانسيل عمليات هوانوردي.....
بر اساس استانداردها و الزامات فني صورت گرفت

در راستای افزایش پتانسیل عملیات هوانوردی و تکمیل تجهیزات کمک بصری ، یک دستگاه چراغ بیکن(ABN) بر اساس استانداردها و الزامات فنی توسط کارشناسان تجهیزات و سامانه های فرودگاهی سمنان در ساختمان برج مراقبت این فرودگاه نصب گردید.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد