نمایش محتوا نمایش محتوا

این استان با وسعتی برابر 97491 كیلومتر مربع 8/5 درصد از مساحت كشور را به خود اختصاص داده است و مساحت آن حدود چهار برابر استان تهران میباشد. این استان از 34 درجه و 13 دقیقه تا 37 درجه و 20 دقیقه عرض شمالی و از 51 درجه و 51 دقیقه تا 57 درجه و 3 دقیقه طول شرقی با مركزیت شهرستان سمنان از جانب شمال به استان مازندران و گلستان، از جنوب به استان اصفهان، از مشرق به استان خراسان و از مغرب به استان تهران محدود است. بخشهای تابعه : بر اساس آخرین تقسیمات كشوری، این استان دارای 4 شهرستان، 12 بخش، 16 شهر، 28 دهستان و 2651 آبادی است كه 789 آبادی دارای سكنه می باشد. شهرستانهای استان عبارتند از: 1- سمنان 2- شاهرود 3- دامغان 4- گرمسار شهرستان سمنان : دارای مساحت 22191 كیلومتر مربع از غرب به شهرستان گرمسار و بخش فیروز كوه، از شرق به شهرستان دامغان، از جنوب به كویر مركزی ایران در نهایت به شهرستان نائین و استان اصفهان و از شمال به شهرستان ساری در استان مازندران محدود است و ارتفاع شهرستان از سطح دریا 1117 متر و اختلاف ساعت تهران با آن 7 دقیقه و 40 ثانیه است