اخبار فرودگاه
۱۴ آذر ۱۳۹۷

تشکر و قدرداني از مهندس شجاعي و پرسنل فرودگاه سمنان

تشکر و قدرداني از مهندس شجاعي و پرسنل فرودگاه سمنان
۱۳ آذر ۱۳۹۷

رياست محترم جمهور وارد فرودگاه سمنان شد.

رياست محترم جمهور وارد فرودگاه سمنان شد.
۲۶ آبان ۱۳۹۷

اهدا لوح مزين به تصوير حرم مطهر امام رضا (ع) به مديريت فرودگاه سمنان

اهدا لوح مزين به تصوير حرم مطهر امام رضا (ع) به مديريت فرودگاه سمنان
۲۶ آبان ۱۳۹۷

نخستين پرواز مسافري مشهد-سمنان در فرودگاه سمنان به زمين نشست

نخستين پرواز مسافري مشهد-سمنان در فرودگاه سمنان به زمين نشست

شعار سال شعار سال

سامان شهراه سامان شهراه

گزارش تصویری گزارش تصویری