ارتباط با مدیر ارتباط با مدیر

مرد   زن
وارد نمودن کد پیش شماره تلفن الزامي مي باشد. به عنوان مثال:02112345678

نمایش محتوا نمایش محتوا

مدیریت فرودگاه سمنان: مهندس حسین شجاعی

شماره voip:023-31388002

تلفن مسئول دفتر:33350051-023

نمابر:33350050-023

ایمیل سازمانی:h.shojaee@airport.ir