شناسنامه خدمات شناسنامه خدمات

خدمات شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران
شناسنامه خدمات عنوان خدمت  بستر ارائه خدمت  توضیح خدمت راهنمای خدمت پشتیبانی سوالات متداول توافقنامه سطح خدمات نظرسنجی
13051753000 ارائه خدمات ترافيک هوائي کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی کاربری : 02144544123

پاسخگویی راهبری : 02163146666

13051754000 ارائه و راهبري زيرساخت هاي مرتبط سامانه پذيرش مسافر غیرالکترونیکی    
13051755000 ارائه محل استقرار و زير ساختهاي فرودگاهي   غیرالکترونیکی    
13051756000 صدور مجوز تردد دسترسي   غیرالکترونیکی    
13051757000 اعلان پرواز     کاملاً الکترونیکی 02163148187