تلفنهاي پاسخگو

 

 

آدرس:کیلومتر10 جاده سمنان - مشهد . بلوار اصلی فرودگاه

تلفن:33350051-023

نمابر:33350050-023

کدپستی: 3535145111