شناسنامه خدمات شناسنامه خدمات

ردیف

کد شناسنامه خدمت

عنوان خدمت

عنوان زیر خدمت ها

کد زیر خدمت

شناسنامه خدمات

سطح توافق خدمات

1

13051753000

ارائه خدمات ترافیک هوایی

 

 

دریافت فرم

مشاهده

2

13051754000

ارائه محل استقرار و زیر ساختهای فرودگاه

 

 

دریافت فرم

مشاهده

3

13051755000

ارائه راهبردی زیر ساخت های مرتبط با سامانه پذیرش مسافر

 

 

دریافت فرم

مشاهده

4

13051756000

صدور مجوز تردد دسترسی

 

 

دریافت فرم

مشاهده

5

13051757000

اعلان پرواز

 

 

دریافت فرم

مشاهده