نمایش محتوا نمایش محتوا

دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی ابطال پرواز:

الف- ابطال پرواز اززمان خرید تا یک هفته قبل از انجام پرواز : پرداخت کامل وجه بلیط توسط شرکتهای هواپیمایی

ب- ابطال پرواز 6 روز تا 24 ساعت:پرداخت کامل وجه بلیط و ارایه یک فقره بلیط مشابه با 30 درصد تخفیف از لحاظ مسیر و کلاس پروازی به مسافر توسط شرکت های هواپیمایی

د- ابطال پرواز به دلیل شرایط جوی فرودگاه مبداء مقصد ومسیر :پرداخت کامل وجه بلیط توسط شرکت های هواپیمایی.

تاخیر پرواز :

الف – تاخیر یک تا دو ساعت : انجام پذیرایی ارائه این پذیرایی مشروط به وجود زمان کافی جهت پذیرایی وعدم ایجاد تاخیر بیشتر در پرواز می باشد.

ب – تاخیر بیشتر از 2 ساعت تا 4 ساعت : انجام پذیرایی واقدامات لازم جهت اعزام با سایرشرکتهای هواپیمایی ویا انتقال به مقصد نهایی از طریق مسیرهای جایگزین ونهایتا پرداخت کامل وجه بلیط درصورت انصراف مسافر از ادامه پرواز توسط شرکتهای هواپیمایی

ج – تاخیر بیش از چهار ساعت : در صورتی که منجر به انجام پرواز شود:ارائه یک فقره بلیط مشابه با تخفیف 30./. مشابه از لحاظ مسیر وکلاس پروازی توسط شرکتهای هواپیمایی درصورتی که منجر به ابطال پرواز شود: پرداخت کامل وجه بلیط وارائه یک فقره بلیط با تخفیف 50./. مشابه ازلحاظ مسیر وکلاس پروازی توسط شرکت هواپیمایی