بانک بانک

به منظور ارایه خدمات بانکی به مسافرین و پرسنل فرودگاه ، یک دستگاه کارتخوان ( cashless) بانک رسالت در سالن ترمینال مسافری فرودگاه سمنان نصب گردید.

با تشکر