پارکینگ پارکینگ

پارکینگ فرودگاه سمنان به متراژ 484 متر مربع و با ظرفیت 20 توقفگاه در خدمت مسافران می باشد